برگزاری کرسی علمی ترویجی «تحول در ریاضیات لازمه تحول در علوم انسانی»