در گفتگو با مهر: ریاضیات اسلامی ابزار تحقق علوم انسانی اسلامی است