مقالات

  علم در معنای رایجش، با علم در معنای اسلامی اش، که همراه با تقدیس آن است و به نور بودن و الهی بودن توصیف شده، متفاوت است. علم در این روایت شریفِ که العلم نور، یقذفه الله فی قلب من یشاء، چیزی است و علوم موجود که ساخته و پرداخته بشر هستند، چیز دیگری […]

  ارتباط محكم و وثيقي ميان علوم و ارزش‌ها وجود دارد. اين ارتباط نه تنها علوم انساني را در بر مي‌گيرد كه تا علوم تجربي و علوم پايه و حتي رياضيات نيز كشيده مي‌شود. علم رياضي از يك سو به دليل گزينشي بودن گزاره‌هاي تعريف شده آن نسبت به مجموعه گزاره‌هاي واقعيت و تبعيّت اين […]